Skip to main content

Νέες Αλλαγές στις Σχολές & τα Τμήματα των ΑΕΙ: Καταργήσεις & Συνενώσεις

Ξεκάθαρη είναι η πρόθεση της Υπουργού Παιδείας να αλλάξει ο ακαδημαϊκός χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αλλαγές τις οποίες, εφόσον υπάρξει εμπρόθεσμη ενημέρωση από τους Πρυτάνεις, θα τις δουν σε μια πρώτη αποτύπωση οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό του 2022 και επακόλουθα, στην πράξη, από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Οι αλλαγές οι οποίες κατά κύριο λόγο αναμένεται να επηρεάσουν είτε τμήματα της Περιφέρειας είτε τμήματά χαμηλής ζήτησης ακόμα και στα κεντρικά πανεπιστήμια, αφορούν καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων ή συγχωνεύσεις με άλλο/-α Τμήμα/Τμήματα του ίδιου ή ακόμη και άλλου Ιδρύματος. Οι δείκτες και τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν κριτήριο για αυτήν την διεργασία είναι γνωστοί και επιπρόσθετα καταλυτικό ρόλο έχει διαδραματίσει και η εφαρμογή της ΕΒΕ η οποία έδειξε σημαντικά δεδομένά στις περσινές πανελλήνιες και θα καθορίσει πολλά και για αρκετά τμήματα-προγράμματα σπουδών και στις Πανελλαδικές του 2022.

Τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται ευδιάκριτα και μέσα από τo δελτίο τύπου του υπουργείου σύμφωνα με το οποίο η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, καλει τους Πρυτάνεις όλης της χώρας να καταθέσουν την πρότασή τους, αξιολογώντας, πέραν των στρατηγικών και αναπτυξιακών στόχων του κάθε Ιδρύματος, μια σειρά από στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων σπουδών. Συγκεκριμένα, oι Διοικήσεις των ΑΕΙ καλούνται να υποβάλουν τα σχέδιά τους προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη έως το τέλος Μαρτίου 2022, προτείνοντας μεταβολές στην ακαδημαϊκή διάρθρωση, όπως:

  • καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων

  • συγχωνεύσεις με άλλο/-α Τμήμα/Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος

  • ουσιαστική αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών του/τους, προκειμένου να ανταποκρίνεται/-ονται πληρέστερα στις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της κοινωνίας και της οικονομίας.

 

Η Υπουργός υπογραμμίζει προς τους Πρυτάνεις ότι «η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας αποτελεί ένα εγχείρημα εθνικής σημασίας και δύναται να συμβάλλει ουσιωδώς τόσο στην ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας όσο και στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού μοντέλου της χώρας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας».

 

Η κίνηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη εξ αιτίας των αλλαγών που επήλθαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν λίγα χρόνια, με κυριότερη την άκριτη πανεπιστημιοποίηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών χωρίς προηγούμενη γνώμη από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή και χωρίς να υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητά τους. Συνακόλουθα, έχουν ανακύψει σημαντικές στρεβλώσεις, όπως π.χ. η αλληλοεπικάλυψη αρκετών γνωστικών αντικειμένων από διαφορετικά Πανεπιστήμια, η ύπαρξη συγγενών Τμημάτων εντός του ίδιου Ιδρύματος και ο κατακερματισμός των γνωστικών αντικειμένων σε επιμέρους Τμήματα, η αναντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, ζητήματα υποδομών και εξοπλισμού, η αναντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός έχει ήδη προχωρήσει:

  • στην αναστολή της λειτουργίας 37 νέων τμημάτων που ιδρύθηκαν προεκλογικά από την προηγούμενη Κυβέρνηση χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να έχουν προηγηθεί ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς την γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και ενίοτε με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής,

  • στην κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε την ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στη χώρα,

  • στη συγχώνευση 4 τμημάτων κατόπιν εισήγησης του Πανεπιστημίου Πατρών,

  • στη συνένωση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, από 4 σε 2, στο ευρύτερο πλαίσιο εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, με βάση και τη ζήτηση των υποψηφίων και την πολύ χαμηλή απορρόφηση των αποφοίτων τους στην αγορά.

 

Η επιστολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς όλους τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ σε μορφή pdf εδώ

 

Αρχείο